top of page
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1- TC Fort IV vzw - Organen

TC Fort IV (hierna "de club") is een Vereniging Zonder Winstoogmerk. De wettelijke organen zijn de Algemene Vergadering van (effectieve) leden (hierna "de Algemene Vergadering") en het Bestuursorgaan, die instaan voor de algemene leiding van de club. Het Bestuursorgaan is enkel verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.

Het Bestuursorgaan kan daarnaast een Dagelijks Bestuur aanstellen, dat instaat voor de dagelijkse werking van de club. Het Dagelijks Bestuur is enkel verantwoording verschuldigd aan het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan of het Dagelijks Bestuur kunnen weekverantwoordelijken aanstellen die in het bijzonder de goede werking van de chaletuitbating verzorgen en desgevallend specifieke opdrachten kunnen krijgen, dit enkel van een lid van het Bestuursorgaan en/of een lid van het Dagelijks Bestuur.

Zij zijn enkel verantwoording verschuldigd aan het Bestuursorgaan en/of het Dagelijks Bestuur.

Artikel 2 - Gewone leden

De gewone of toegetreden leden zijn enkel bij de club aangesloten om te genieten van de activiteiten van de club. Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. Hun rechten en plichten worden in dit huishoudelijk reglement vastgelegd.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is noodzakelijk om geldig een terrein te kunnen reserveren en om toegang tot het clubterrein te hebben. Het is niet overdraagbaar.

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door het Bestuursorgaan en kan enkel door het Bestuursorgaan worden aangepast en/of gewijzigd. Indien nodig kan het Bestuursorgaan en/of het Dagelijks Bestuur ad hoc beslissingen nemen of bijzondere regels invoeren, zonder verdere verantwoording te moeten afleggen t.o.v. een individueel lid of de leden in het algemeen.

Elk lid wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. Elk lid wordt tevens geacht elke beslissing van de Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan, het Dagelijks Bestuur en de weekverantwoordelijke onvoorwaardelijk te aanvaarden. Het reglement voor de tooguitbating (zie LIDMAATSCHAP/Hoe lid worden/Info toogdienst) maakt integraal deel uit van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 3 - Toegang tot het clubterrein

Het volledige afgebakende terrein van de club (de tennisterreinen, de petanqueterreinen, de chalet, de sanitaire voorzieningen en kleedkamers, de tussenliggende ontspanningsruimtes, …) zijn privéterreinen van de club.

Dit clubterrein is enkel toegankelijk voor de leden van de club die hun lidgeld hebben betaald, behoudens specifieke toegelaten uitzonderingen. Elk lid (en partnerlid) moet zijn lidkaart steeds bij zich hebben bij aanwezigheid op het clubterrein.

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden terreinen/ballen per terrein

Het Bestuursorgaan of het Dagelijks Bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder de terreinen kunnen worden gebruikt en beslist in de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zonder hiervoor telkens verantwoording te moeten afleggen.

Enkel de leden van het Bestuursorgaan of de leden van het Dagelijks Bestuur beslissen of de terreinen bespeelbaar zijn. Bij hun afwezigheid beslist de weekverantwoordelijke.

Behalve bij tennislessen mag er met maximaal 8 ballen gespeeld worden op een terrein. Van zodra iemand meer ballen gebruikt of een vergoeding ontvangt of vraagt om te tennissen, valt dit onder artikel 5 - Lessen van dit reglement.

Artikel 5 - Lessen

De lessen worden uitsluitend gegeven door lesgevers verbonden aan de Tennisschool Yves Weenen, die werd aangesteld door het Bestuursorgaan of door lesgevers aangenomen door de club in samenspraak met de Tennisschool.

Alle lessen worden in principe gereserveerd op de terreinen 5, 4 en 3. Enkel in uitzonderlijke situaties kan na toestemming van een lid van het Bestuursorgaan of een lid van het Dagelijks Bestuur les gegeven worden op terrein 1 of 2.

De lesgevers zorgen ervoor dat een terrein wordt vrijgegeven zodra een lesmoment niet kan doorgaan.

Artikel 6 - Reservaties

De speeltijd is vastgesteld op 1 uur. 5 minuten voor het einde van het uur moet het terrein gesleept (en bij droog weer gesproeid) worden en in onberispelijke staat ter beschikking zijn van de volgende spelers.

De leden kunnen een terrein online reserveren. Alle leden dienen zich ieder seizoen een eerste maal "in te schrijven" via de ledenpagina van de website www.tcfortiv.be om goedgekeurd te worden.Vanaf dan kan je met je mailadres en wachtwoord inloggen om te reserveren. Enkel leden van de club krijgen toegang tot het systeem.

Je kan slechts 1x reserveren per keer per lid, ongeacht de samenstelling. Na het speeluur, kan je opnieuw reserveren. Zo geef je alle leden de kans om op een voor hen meest geschikt moment te tennissen.

Heb je online gereserveerd, dan kan je naar de club komen. Ter bevestiging van je online reservatie dien je je lidkaart aan het reservatiebord te hangen (in de pergola) op het terrein en uur van reservatie.

Indien 5 minuten na aanvang van het speeluur het gereserveerde terrein nog vrij is, vervalt de reservatie.

Bij verlies van uw lidkaart betaalt het lid € 5 schadevergoeding voor het ontvangen van een nieuwe lidkaart.

Afwijkingen aan het reservatiesysteem worden via nieuwsbrieven gemeld.

Artikel 7 - Enkelspel

Enkel op terrein 4 kan gereserveerd worden voor enkelspel.

Wanneer de terreinen druk bezet zijn, dient bij voorkeur dubbelspel te worden gespeeld.

Artikel 8 - Spelduur

Er kan slechts 1 uur tegelijk worden gereserveerd en leden die aan het tennissen zijn kunnen pas opnieuw reserveren na afloop van de vorige reservatie, dit om zoveel mogelijk leden speelgelegenheid te geven.

Artikel 9 - Voorreservatie door bestuur

Een terrein kan door de Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan of het Dagelijks Bestuur zelf op voorhand worden gereserveerd voor:

  • interclubwedstrijden
  • clubkampioenschappen
  • ontmoetingen tegen andere tennisclubs
  • tennislessen georganiseerd door de club/tennisschool
  • clubavonden of andere activiteiten georganiseerd door de club

Artikel 10 - Uitnodiging gastspeler

Elk lid mag 5x per jaar iemand die geen lid is van de club uitnodigen. Voor de terreinreservaties wordt echter steeds voorrang gegeven aan eigen leden.

Eenzelfde persoon mag niet meer dan 3x uitgenodigd worden.

Het uitnodigend lid zorgt voorafgaandelijk voor de inschrijving van de gastspeler door aankoop van een gastkaart tegen 5 € per kaart. Hij/zij vult deze kaart achteraan in met datum, naam en voornaam van de gastspeler en zijn eigen naam en voornaam. Deze gastkaart wordt op het reserveringsbord aangebracht.

Na de speelbeurt wordt de gebruikte gastkaart terug aan de tooguitbater van dienst afgegeven.

Een gastspeler kan niet uitgenodigd worden tijdens de piekuren (19:00-20:00-21:00).

Artikel 11 - Kledij

Tennis wordt in onze club enkel beoefend met de aangepaste tenniskledij en tennisschoenen.
Tevens staan wij erop dat zowel dames als heren steeds gekleed zijn op het bovenlichaam, ook als ze zich op het terras bevinden.

 

Artikel 12 - Gebruik van de BBQ

De aanvraag voor het gebruik van de BBQ dient te gebeuren aan iemand van het Dagelijks Bestuur, het Bestuursorgaan of Algemene Vergadering.

Artikel 13 - Verbod huisdieren 

Huisdieren in het algemeen, zijn op de club niet toegelaten, ook niet kort aan een leiband of in een draagtas.

Artikel 14 - Overtreding huishoudelijk reglement

Leden die één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleven moeten de terreinen onmiddellijk verlaten bij vaststelling hiervan. Dit geldt ook bij ongepast of aanmatigend gedrag, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, …

De vaststelling gebeurt door een lid van de Algemene Vergadering, een lid van het Bestuursorgaan, een lid van het Dagelijks Bestuur, de weekverantwoordelijke of desgevallend door de tooguitbater van dienst (na telefonisch overleg met een van de voornoemden).

Bovendien kan het Bestuursorgaan één of meerdere bijkomende maatregelen opleggen die het nodig acht, zoals schorsing (waarvan het Bestuursorgaan de duur bepaalt) of tijdelijke of definitieve uitsluiting van het lidmaatschap en verdere toegang tot de terreinen. Geen van de genomen maatregelen geeft recht op een (gedeeltelijke en volledige) terugbetaling van het lidgeld. Bovendien is een genomen maatregel onherroepelijk.

Leden die foutieve handelingen vaststellen, raadplegen een lid van het Bestuursorgaan of het Dagelijks Bestuur om orde op zaken te stellen. Bij afwezigheid daarvan wendt het lid zich tot de weekverantwoordelijke of de tooguitbater van dienst, die ofwel het reglement toepast ofwel een van voornoemden contacteert.

Artikel 15 - Recht op afbeelding

Elk lid geeft aan de club de toelating om in het kader van de activiteiten van de club afbeeldingen van hem/haar te maken, en om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de club.

Elk lid heeft evenwel het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken overeenkomstig de privacyverklaring, die op de website van de club kan worden geraadpleegd.

Artikel 16 - Wijziging huishoudelijk reglement

Het Bestuursorgaan heeft het recht dit reglement (ook tijdens het seizoen) te wijzigen. Elke wijziging wordt aangekondigd op het infobord in de chalet en wordt bekend gemaakt via de website (www.tcfortiv.be)  van de club. Het Bestuursorgaan beslist in alle onvoorziene gevallen.

Het huishoudelijk reglement is altijd op de website van de club te raadplegen.

Artikel 17 - Aanvaarding huishoudelijk reglement

Bij betaling van het lidgeld verklaren de leden zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

bottom of page